קופת גמל

0
2260

קופת גמל היא כלי חיסכון לתקופת זמן ארוכה או בינונית (כלי שאינו מתאים לחיסכון לתקופות קצרות). עפ"י רב מטרתה של קופת גמל היא חיסכון לגיל הפרישה, אם כקיצבה חודשית ואם כסכום הוני חד פעמי הנמשך ע"י העמית בעת הפרישה. לכל אדם בעל חשבון קופת גמל נרשמות מספר הפקדותיו לטובת הקופה, מספר המשיכות שביצע, רווחים\ הפסדים שנרשמו על השקעותיו בקופה וכן שיעור דמי הניהול הניגבים מחשבונו לטובת ניהולה של קופת גמל.

דמי הניהול שניגבים לטובת ניהול קופת גמל עומדים על שיעור קבוע מסך יתרת הסכום שנמצא בקופה בסוף כל חודש. הסכום המירבי של דמי הניהול הקבוע בחוק הוא 0.167% פר חודש, או 2% בחישוב שנתי.

כספי קופת גמל הן מסמכים משפטיים, המיועדים הן לשכירים והן לעצמאיים, הכפופים לחוקי משרד האוצר ולתקנות מס ההכנסה. כספי קופת גמל מותרים להשקעה בהתאם לתקרה ולאופי ההשקעות המותרים בחוק. תשואת הרווחים מחולקת בין עמיתי הקופה בהתאם לחלקם היחסי בנכסי הקופה.

עיקר יתרונן של קופות גמל הוא בכך שהן מנוכות ממס. בעת ההצטרפות לאחת מקופות הגמל, מנסח העמית "הוראת מוטיבים" בה הוא מורה על העברת הכספים שנצטברו במקרה שנפטר. במידה ולא מילא העמית הוראת מוטיבים יועבר הכסף באופן אוטומאטי ליורשיו החוקיים.

קופות גמל – הסוגים השונים

  • קופת גמל עבור שכירים: העובד ומעבידו מפקידים לטובת הקופה מדי חודש ממשכורתו של העובד השכיר.
  • קופת גמל עבור עצמאים: העובד העצמאי מפקיד מדי חודש כספים לטובת קופת הגמל. קופת גמל
  • אישית המיועדת לפיצויים בלבד: זוהי קופת גמל בה מופקדים כספים ע"י המעסיק למען הבטחת זכויות עובדו במידה ויפוטר.
  • קרן השתלמות עבור שכירים: לטובת קרן השתלמות מופקדים כספים מדי חודש ע"י המעביד ועובדו ממשכורתו השוטפת של העובד. יחס ההפקדות עומד על 1:3 (כלומר, המעביד מפקיד פי 3 מהסכום אותו מפקיד העובד).
  • קרן השתלמות עבור עצמאים: רשאים להצטרף להסדר זה של קרן השתלמות לעצמאים רק אנשים בעלי הכנסה מעסק עצמאי.
  • קופת גמל המיועדת לדמי מחלה: קופת גמל זו מיועדת להבטחת זכויות העובדים לכיסוי כספי של ימי מחלה. המעסיק מפקיד בה כספים למען מטרה זו.
  • קופת גמל עבור ימי חופשה: נועדה לתשלום עבור ימי חופשה של העובדים.

מעבר בין קופות גמל

אדם יכול לעבור לקופה אחרת מאותו הסוג וחברותו בקופה החדשה תיחשב מראשית הצטרפותו לקופה הישנה. מעבר בין קרן השתלמות לטובת קופת גמל אפשרי במידה וחלפו שש שנים. משיכת הכספים תתאפשר בסיום שנה ממועד ההעברה. קופות גמל אינן רשאיות להטיל כל קנס על אדם המחליט על מעבר בין קופת גמל אחת לאחרת.

המעבר בין קופות גמל ייעשה תוך שבעה ימי עסקים החל מרגע הגשת הבקשה. התשואה שתיזקף לזכותו של אדם שביקש להעביר את כספיו מקופה זו לאחרת היא התשואה האחרונה של יומיים (שני ימי עסקים) לפני העברת הכספים בפועל.

*קופות גמל נבדלות אחת מרעותה בגובה דמי הניהול שהן גובות ובשיעור התשואה שהן מפיקות מכספי הקופה. חשוב מאוד, טרם מועד ההצטרפות לקופת גמל מסוימת, לבחון את תשואות הקופה כמה שנים אחורה, ולא להסתפק בתשואות של השנה האחרונה בלבד. קופות גמל הן אפיק חיסכון לטווח רחוק ולכן יש לאמוד את התנהלות הקופה לאורך השנים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר

הוסף תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here